ПРОФ. Д-Р ЯВОР КОРНОВСКИ

Роден през 1971, в град Дулово, област Силистра. През 1996 завършва Медицинския университет, в град Варна. От 1997 започва лекарската си практика като лекар-ординатор в Гинекологична клиника на МБАЛ “Св. Анна-Варна”. През май 2002, придобива специалност “Акушерство и гинекология”. През 2004 придобива втора специалност “ОНКОЛОГИЯ”. През 2006 защитава дисертационен труд на тема “Неоадювантна химиотерапия при локално авансирал рак на маточната шийка – прогностични и предиктивни фактори.”, за придобиване на научна и образователна степен “ДОКТОР”.

От 2007 е началник Клиника “Гинекология” на МБАЛ “Св.Анна-Варна” АД и от 2009 е “доцент” в Катедрата “Акушерство и гинекология” на МУ-Варна. От тогава започва преподавателската му дейност.

През 2013 защитава втори дисертационен труд на тема “Хирургично лечение при инвазивен рак на маточната шийка – място, значение, съвременни аспекти.”, за придобиване на научна и образователна степен “ДОКТОР НА НАУКИТЕ”. Същата година публикува монографичен труд на тема: „Цервикален карцином – лечебни подходи и прогностични фактори”. През същата година, след спечелен конкурс, е назначен на академична длъжност “ПРОФЕСОР”, в МУ-Варна и Катедра “Акушерство и гинекология”.

От септември 2015 е Ръководител Катедра “Здравни грижи” – филиал град Шумен.

Научните му интереси са областта на гинекологията и миниинвазивната хирургия: онкогинекология; радикално оперативно лечение на онкогинекологичните заболявания на женските гениталии; профилактика на рака на маточната шийка и амбулаторна диагностика и лечение на предраковите и доброкачествени заболявания на маточната шийка; лазери в гинекологията; урогинекология; неинвазивно и неоперативно лечение на статичните заболявания на влагалище и матка; естетична гинекология; сексология; лазерно лечение на синдром на релаксация на влагалищните стени, както и на генитоуринарен синдром в менопаузата (атрофичен вагинит и хроничен цистит).

Професионалният му опит е отразен в над 200 научни труда – публикувани у нас и в чужбина (включително и списания с impact factor), участия на научни форуми с изнесени доклади и публикувани резюмета. Списък на които, ще откриете на следния линк: https://yavorkornovski.bg/za-nas/nauchni-publikacii/

Член е в БАОГ, БДАГ, БАМИГХ, SEERS, ESGO. Членува в управителния съвет на БДАГ, както и на научния съвет на много национални научни форуми. Член е на редакционната колегия на румънското списание – GINECO.EU.

МИГЛЕНА КУЗМАНОВА

Административна дейност

Д-Р МАРИН МИЧОРОВ

Специалист анестезиолог-реаниматор