Научни Публикации
проф. д-р Явор Корновски, д.м.н
Началник клиника ,,Гинекология”
МБАЛ ,,Св. Анна-Варна”-АД, гр. Варна

Научни статии и доклади:

 1. Научни статии и доклади:
  1. Корновски Я., Балев С., Иванова Ф. – “ДНК мултипараметричен анализ чрез флуоцитометрия при рак на маточната шийка.” – Акушерство и гинекология 2002, кн.1, 32-34.
  2. Корновски Я., Янева Р., Горчев Г., Цеков Хр., Узунов С., Филев С. – “Неоадювантна химиотерапия при локално авансирал плоскоклетъчен рак на маточната шийка (ІВ2-ІІІВ стадий).” – Акушерство и гинекология 2002, кн.4,39-44.
  3. Корновски Я., Янева Р., Горчев Г., Цеков Хр., Узунов С., Филев С. – “Комбинирана химиотерапия преди конвенционално локално лечение (хирургия и лъчетерапия при рак на маточната шийка (ІІВ-ІІІВ стадий)-предварителни резултати.” – Акушерство и гинекология 2003, кн.2, 24-31.
  4. Горчев Г., Корновски Я., – “Ролята на неоадювантната химиотерапия при лечението на болни в ІІІВ стадий рак на маточната шийка.” – Акушерство и гинекология 2003, кн.6, 21-2
  5. Корновски Я., Горчев Г. – “Терапевтични възможности след радикална хистеректомия по повод рак на маточната шийка.” – Онкологос 3-4 2002, 27-29.
  6. Корновски Я., Иванова В. – “Съвременни лечебни подходи и прогностични фактори при ендометриален карцином.” – Онкологос 2004, 24-29.
  7. Корновски Я., Екзантеративна хирургия при рак от гинекологичен произход-показания, селекция и подготовка на болните.” – Онкологос 2004, 21-24.
  8. Корновски Я., Горчев Г., Балев С. – “Неоадювантна интраартериална химиотерапия при рак на маточната шийка.” – Акушерство и гинекология 2004, кн.1, 52-54.
  9. Корновски Я., Горчев Г., Балев С. – “Конкурентна химиолъчетерапия при рак на маточната шийка.” – Акушерство и гинекология 2004, кн.3, 42-45.
  10. Корновски Я., Горчев Г. – “Хирургично лечение на епителен рак на яйчника.” – Онкологос 2004, 16-21.
  11. Корновски Я., Иванова В. – “Сарком на матката.” – Медицински преглед 41, 2005, №1, 21-25.
  12. Корновски Я. – “Историческо развитие на радикалната хистеректомия.” – Медицински преглед 41, 2005, №2, 52-54.
  13. Узунова Е., Корновски Я., Цветков Ц., Янева Р. – “СОХ-2 експресия и овариален карцином.” – Акушерство и гинекология 2005, кн.4, 31-33.
  14. Горчев Г., Корновски Я. Анатомично и хирургично значение на пикочния мехур при извършване на разширена хистеректомия.” – Акушерство и гинекология 2006, кн.4, 24-27.
  15. Горчев Г, Корновски Я. – “Анатомично и хирургично значение на уретера при извършване на разширена хистеректомия.” – Акушерство и гинекология 2006, кн.4, 28-32.
  16. Корновски Я. – “Интраоперативни усложнения при онкогинекологичната хирургия.” – Медицински преглед 2006, кн.4, 21-23.
  17. Корновски Я., Ковачев Е. – “Естроген заместваща терапия: ползи и рискове.” – Акушерство и гинекология”- издание на Централна Медицинска Библиотека 2006, кн.4., 12-20.
  18. Корновски Я., Янева Р., – “Стадиране и лечение на инвазивен рак на маточната шийка (ІВ-ІІА) стадий по FIGO. – Медицински преглед, “Онкология и радиология” 2006, кн.4., 23-31.
  19. Иванова В., Караиванов М., Корновски Я., Горчев Г. – “Епителоидни лейомиосаркоми на матката.” – Сборник доклади-ІХ Национална научно-практическа конференция по онкогинекология 11-14 септември 2003г. Слънчев бряг, 77-81.
  20. Иванова В., Караиванов М., Маринов Е., Райчева С., Горчев Г., Корновски Я. – “Малигнени смесени Мюлерови тумори на ендометриума.” – Сборник доклади-ІХ Национална научно-практическа конференция по онкогинекология, 11-14 септември 2003г. Слънчев бряг, 68-71.
  21. Корновски Я., Горчев Г., Балев С., Иванова Ф. – “Флуоцитометричен днк-анализ и неоадювантна химиотерапия при рак на маточната шийка (ІВ2-ІІІВ стадиий).” – Акушерство и гинекология 2004, кн.3, 37-41.
  22. Корновски Я., Горчев Г., Яков М. – “Терапевтични подходи при локално авансирал рак на маточната шийка.” – Акушерство и гинекология 2006, кн.3, 20-24.
  23. Корновски Я., Янева Р. – “Хистопатологични находки след радикално хирургично лечение при пациентки с инвазивен рак на маточната шийка.” – Обща медицина, 2006, кн.4, 35-37.
  24. Корновски Я., Младенов О., Филев С., Узунов С. – “Хирургично лечение на рак на вулвата-3 годишен опит. – Акушерство и гинекология – издание на Централна Медицинска Библиотека 2007. кн.1, 3-9.
  25. Корновски Я., Янева Р. – „Хирургично лечение при 9 пациентки със сарком на женските полови органи (ЖПО). – Акушерство и гинекология – издание на Централна Медицинска Библиотека 2006, кн.4, 3-11.
  26. Корновски Я., Янева Р. – „Усложнения след хирургично и комбинирано радиохирургично лечение на 108 болни с инвазивен рак на маточната шийка.“ – Акушерство и гинекология 2006, кн.7, 35-41.
  27. Корновски Я., Янева Р., Филев С., Младенов О., Узунов С. – „Хирургично лечение на рак на маточната шийка –нашият 3-годишен опит.“ – Акушерство и гинекология 2006, кн.7 , 41-46.
  28. Корновски Я., Янева Р., Корновски Д. – „Ретроперитонеален достъп и тазова перитонеоектомия в хирургичното лечение на авансирал овариален карцином.“ – Акушерство и гинекология 2006, кн.6 , 61-68.
  29. Ковачев Е., Корновски Я. – „Случай на голям овариален муцинозен цистаденом.“ – Медицински преглед 2007, кн.1, 90-92
  30. Корновски Я., Горчев Г. – „Туморен отговор след неоадювантна химиотерапия и предиктивни фактори при рак на маточната шийка във IIB-IVA стадий.“ – Акушерство и гинекология – издание на Централна Медицинска Библиотека 2008, кн.2, 3-13
  31. Корновски Я., Генев П. – „Хирургично лечение на карцином на маточната тръба с метастази по тазовия перитонеум, маточната шийка (septum rectovaginale) и colon transversum.“ – Акушерство и гинекология, 2007, кн.8, 27-31.
  32. Корновски Я., Горчев Г. – „Хистопатологични находки в следоперативните материали при болни с рак на маточната шийка(IB2-IVA стадий) след проведена неоадювантна химиотерапия и предоперативна лъчетерапия.“ – Акушерство и гинекология, 2007, кн.1, 28-31.
  33. Корновски Я., Горчев Г., Трендафилова Е. – „Лечение на инвазивен рак на маточната шийка-IB2, IIA стадий и локално авансирал карцином.“ – Акушерство и гинекология -издание на Централна Медицинска Библиотека. 2008, кн. 1, 8-18.
  34. Корновски Я., Горчев Г., Трендафилова Е. – „Случай на бременност и инвазивен карцином на маточната шийка.“ – Акушерство и гинекология 2008, кн.4, 44-46.
  35. Корновски Я., Горчев Г. – „Случай на първична тазова хидатинова киста.“ – Акушерство и гинекология 2008 , кн.4, 53-55.
  36. Корновски Я., Горчев Г., Козовски И., Маневска Б., Таскова В., Трендафилова Е. – „Успешно лечение на пациентка с локално инвазивен неметастатичен хориокарцином след ектопична бременност с монохимиотерапия.“ – Акушерство и гинекология 2008, кн.4, 50-53.
  37. Корновски Я., Е.Исмаил, М.Кънева. – „Хирургично лечение на инвазивен рак на маточната шийка (РМШ) при 294 пациенти.“ – Сп.Акушерство и гинекология 2012/бр.3, стр. 25-31
  38. Корновски Я., Е.Исмаил. – “Екстраперитонеална лимфна дисекция при рак на маточната шийка (РМШ).” – сп. Акушерство и гинекология 2012/бр.1, стр.34-36
  39. Корновски Я., Е.Исмаил. – „Значение на невросъхраняващата радикална хистеректомия при хирургията на рака на маточната шийка (РМШ).“ – сп. Акушерство и гинекология 2012/бр.2, стр.17-28
  40. Корновски Я., Е.Исмаил, М.Кънева. – „Лечение на рака на маточната шийка (РМШ) в IB2 стадий.“ – сп. Акушерство и гинекология 2012/бр.4, стр. 18-23
  41. Корновски Я., Е.Исмаил, М.Кънева. – „Онкологични резултати при комбинирано лечение на пациенти с рак на маточната шийка (РМШ) IIB FIGO стадий.“ – сп. Акушерство и гинекология 2012/бр.4, стр. 24-29
  42. Исмаил Е., Я.Корновски, С.Славчев. – „Лимфна дисекция при ендометроиден ендометриален карцином.“ – сп. Акушерство и гинекология 2012/бр.7, стр. 8-11
  43. Исмаил Е.,Я.Корновски. Статус на лимфните възли и размер на първичния тумор като прогностични фактори при рака на маточната шийка. – сп. Медицински преглед 48 2012/бр.2, стр. 10-13
  44. Корновски Я.,Е.Исмаил. – „Ролята на миниинвазивната хирургия в оперативното лечение на рака на маточната шийка.“ – сп. Български медицински журнал VI 2012/бр.1, стр.7-11
  45. Исмаил Е., Я.Корновски. – „Роля на образната диагностика в детекция на лимфни метастази – ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф и ПЕТ.“ – сп. Обща медицина 2012/ бр.2, стр. 35-40
  46. Исмаил Е., Я.Корновски, Ст.Славчев. – „Лечебни подходи при рак на маточната шийка в стадий IB1 и IB2 по FIGO.“ – сп. Обща медицина 2012/бр.3, стр. 34-36
  47. Корновски Я., Е.Исмаил. – „Актуални проучвания в ход по отношение на рака на маточната шийка.“ – сп. Обща медицина 2012/бр.3, стр. 30-33
  48. Корновски Я., Е.Исмаил. – „Нови хирургични подходи в лечението на рака на маточната шийка.“ – сп. Медицински преглед 49 2013/бр.1, стр.5-8
  49. Корновски Я., Е. Исмаил. – „Честота и локализация на лимфни метастази при инвазивен рак на маточната шийка.“ – сп. Медицински преглед 49 2013/бр.2, стр. 55-58
  50. Исмаил Е., Я. Корновски, Ст. Славчев – „Лечебни подходи според ESGO при рак на маточната шийка в стадий IB FIGO.“ – сп. Медицински преглед 49 2013/бр.3, стр.19-23
  51. Корновски Я., Е. Исмаил, С. Славчев – „Лимфни метастази и свободна от заболяване преживяемост при пациенти с рак на маточната шийка.“- сп. Акушерство и гинекология 2013/бр.2, стр. 9-13
  52. Корновски Я., Е. Исмаил, С. Славчев – „Прогностично значение на лимфната дисекция по отношение на обща преживяемост при инвазивен рак на маточната шийка (РМШ).“ – сп. Акушерство и гинекология 2013/бр.3, стр.30-36
  53. Корновски Я., Е. Исмаил. – „Органосъхраняваща хирургия при рак на маточната шийка.“ – сп. Обща медицина 2012/бр.2, стр.38-41
  54. Исмаил Е., Корновски Я., Иванов С., Ковачев Я., Славчев С., Цонев А. – „Онкологични резултати след хирургично и радиохирургично лечение при пациенти с рак на маточната шийка IB1 стадий по FIGO.“ – сп. Акушерство и гинекология, Приложение 1, 2013г., стр.31-36
  55. Исмаил Е., Корновски Я., Иванов С., Ковачев Е., Славчев С., Цонев А. – „Прогностични фактори и прогностични групи за обща преживяемост при пациенти в IB1 стадий с рак на маточната шийка.“ – сп. Акушерство и гинекология-Приложение 1, 2013г., стр.3-8
  56. Цонев А., С. Иванов, Е. Ковачев, Я. Корновски, Е. Исмаил – „Нашият опит в използването на течно-базираната цитология при цервикалния скрининг (LBC)“ – сп. Акушерство и гинекология – Приложение 1, 2013г., стр.8-10
  57. Иванов С., Корновски Я., Ковачев Е., Хинев А., Цонев А., Исмаил Е., Славчев С., Аббуд А. – „ Нашият и чужд опит при съвременното хирургично лечение на аденокарцинома на маточната шийка в стадий T 1A1.“ – сп. Акушерство и гинекология – Приложение 1, 2013г., стр.23-25
  58. Исмаил Е., Корновски Я. – „Хистопатология вид и лимфо-васкуларната съдова инвазия на тумора като прогностични фактори за преживяемост при рак на маточната шийка.“ – сп. Български медицински журнал, 2013, бр. 3/13-16 Служебна бележка
  59. Исмаил Е., Корновски Я. – „Биопсия на сентинелни лимфни възли – като хирургичен метод за доказване на лимфни метастази.“ – сп. Български медицински журнал, 2013, бр.3/17-20
  60. Иванов С., Е. Ковачев, Я. Корновски, Н. Колев, Е. Исмаил, В. Иванова, З. Димитрова – „Диабет и бременност“ – сп. Акушерство и гинекология 2014, Supplement 2, Volume 53, стр.35-4
  61. Иванов С, Е. Ковачев, Я. Корновски, А. Хинев, Р. Минков, А. Цонев, Е. Исмаил, П. Панчев, П. Маджаров, В. Иванова, Н. Колев – „Съвременен наш и чужд опит при третирането на прееклампсия“ – сп. Акушерство и гинекология, 2013;Supplement 2, Volume 52: стр.56-60
  62. Н. Колев, Е. Ковачев, С. Иванов, Я. Корновски, К. Цветков, М. Ангелова, А. Цонев, Е. Исмаил – „Съвременни методи за диагностика на преждевременното раждане“ – сп. Акушерство и гинекология, 2013;Supplement 2, Volume 52, стр. 5-10
  63. Я. Корновски, Е. Исмаил, Е. Ковачев, С. Иванов. – „Късни следоперативни усложнения при хирургично и радиохирургично лечение на инвазивен рак на маточната шийка.“ – сп. Акушерство и гинекология, 2013/7, стр.19-23
  64. Е. Ковачев, И. Козовски, С. Иванов, Я. Корновски, Н. Мирчева, П. Колева, А. Цонев, Е. Исмаил, С. Кисьов, Н. Колев – „Случай на двустранна тубарна бременност след ИВФ-ЕТ“ – сп. Акушерство и гинекология, 2013/4, стр. 33-37
  65. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, Е. Ковачев – „Интраоперативни усложнения при хирургично лечение на рак на маточната шийка I и II стадий по FIGO.“ – сп. Акушерство и гинекология, 2013/бр.5, стр. 19-21
  66. Я. Корновски, Е. Исмаил, Е. Ковачев, С. Иванов – „Ранни следоперативни усложнения при хирургично лечение на рак на маточната шийка I и II стадий по FIGO.“ – сп. Акушерство и гинекология, 2013, бр.6, стр. 19-23
  67. Я. Корновски, Е. Исмаил, Е. Ковачев, Ст. Иванов, Ст. Костов – „Органосъхраняваща хирургия при рак на маточната шийка.“ – Резюмета, стр. 48 към „13-ти национален конгрес по акушерство и гинекология“ – Пловдив, 13-16 март 2014 г.
  68. Я. Корновски – „Индивидуализирано лечение при цервикален карцином. – Актуални акценти.“ – Резюмета стр. 49, 13-ти Национален конгрес по акушерство и гинекология, Пловдив, 13-16 март 2014г.
  69. Е. Исмаил, Я. Корновски – „Роля на лимфната дисекция при ранен и авансирал яйчников карцином.“ – Акушерство и гинекология, бр.8, 2014/стр.17-20
  70. Я. Корновски, Е. Исмаил – „Хирургично стадиране и определяне на лимфния статус при инвазивен рак на маточната шийка (РМШ) – предпоставка за индивидуализиран подход на поведение.“ – Акушерство и гинекология, бр.1/2015, стр. 17-21
  71. Е. Исмаил, Я. Корновски – „Поведение при авансирали герминативно-клетъчни тумори – принос с два случая.“ – Акушерство и гинекология, бр.1/2015, стр.27-31
  72. Е. Исмаил, Я. Корновски – „Органосъхраняваща хирургия при рак на маточната шийка.“ – Акушерство и гинекология, бр.2/2015, стр. 34-37
  73. Е. Исмаил, Я. Корновски – „Прогностично значение на адювантната лъчетерапия при ранен IB1 стадий рак на маточната шийка.“ – Акушерство и гинекология 2015, под печат
  74. Е. Исмаил, Я. Корновски – Хирургично лечение при неендометроиден карцином на ендометриума.“ – Акушерство и гинекология 2015, под печат
  75. Е. Исмаил, Я. Корновски, С. Иванов – „Ролята на положителната перитонеална цитология при хирургията на рака на ендометриума“ – Акушерство и гинекология, 2015, под печат
  76. Е. Исмаил, Я. Корновски, С. Славчев, Ж. Жеков, В. Германов – доклад на тема – „Лапароскопски асистирана хистеректомия- нашият опит.” 3-та Национална конференция по минимално инвазивна гинекологична хирургия, Плевен 1-4 октомври 2012 г.
  77. Исмаил Е., Корновски Я., Иванов С., Ковачев Я., Славчев С., Цонев А. – Доклад: „Онкологични резултати след хирургично и радиохирургично лечение при пациенти с рак на маточната шийка IB1 стадий по FIGO.“ – 17-та Национална гинекологична конференция 14-16.03.2013 г., Боровец
  78. Исмаил Е., Корновски Я., Иванов С., Ковачев Е., Славчев С., Цонев А. – Доклад: „ Прогностични фактори и прогностични групи за обща преживяемост при пациенти в IB1 стадий с рак на маточната шийка.“ – 17-та Национална гинекологична конференция 14-16.03.2013 г., Боровец
  79. Цонев А., С. Иванов, Е. Ковачев, Я. Корновски, Е. Исмаил – Доклад: „Нашият опит в използването на течно-базираната цитология при цервикалния скрининг (LBC).“ – 17-та Национална гинекологична конференция 14-16.03.2013 г., Боровец
  80. Иванов С, Е. Ковачев, Я. Корновски, А. Хинев, Р. Минков, А. Цонев, Е. Исмаил, П. Панчев, П. Маджаров, В. Иванова, Н. Колев. – Доклад: „Съвременен наш и чужд опит при третирането на прееклампсия.“ – 17-та Национална гинекологична конференция 14-16.03.2013 г., Боровец
  81. Иванов С., Корновски Я., Ковачев Е., Хинев А., Цонев А., Исмаил Е., Славчев С., Аббуд А. –  Доклад: „Нашият и чужд опит при съвременното хирургично лечение на аденокарцинома на маточната шийка в стадий Т1А1“– 17-та Национална гинекологична конференция, 14-16.03.2013г., Боровец
  82. Е. Исмаил, Я. Корновски, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев – Доклад: „Дисгермином на яйчника – обзор и представяне на клиничен случай“ – 18-та Национална конференция по онкогинекология, 16-19 октомври 2014г., Риу-Правец.
  83. Е. Исмаил, Я. Корновски, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев – Доклад: „Незрял тератом на яйчника – обзор и принос с един случай.“ – 18-та Национална конференция по онкогинекология – 16-19 октомври 2014 г., Риу- Правец.
  84. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев – “Авансирал епителен овариален карцином (II – IVстадии) – основни принципи на първично лечение и роля на лимфонодулектомията” – 18-та Национална конференция по онкогинекология – 16-19 октомври 2014г. Риу- Правец.
  85. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев – “ЛЕЧЕНИЕ НА РАНЕН ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ (I СТАДИЙ)” – 18-та Национална конференция по онкогинекология – 16-19 октомври 2014г. Риу- Правец.
  86. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев – “Елементи на оптимална циторедукция при овариален карцином – техника на тотална (супраколична) оментектомия.” – 18-та Национална конференция по онкогинекология – 16-19 октомври 2014г., Риу- Правец.
  87. С. Славчев, Е. Трендафилова, Я. Корновски – Доклад: „Карцином на яйчника – 5-годишна преживяемост и прогностични фактори – нашият опит.“ – 18-та Национална конференция по онкогинекология – 16-19 октомври 2014г., Риу- Правец.
  88. Корновски Я., Е. Исмаил, Е. Ковачев, Ст. Иванов, Ст. Костов – Доклад: ”Органосъхраняваща хирургия при рак на маточната шийка” – 13-ти Национален конгрес по Акушерство и гинекология, Пловдив, 13-16 март 2014г.
  89. Я. Корновски – Пленарна лекция – Индивидуализирано лечение при цервикален карцином. Актуални акценти.  13ти Национален конгрес по Акушерство и гинекология, Пловдив, 13-16 март 2014г.
  90. Корновски Я., Е.Исмаил, Е.Ковачев, Ст.Иванов, Ст.Костов – Доклад: „Дъгласектомията – елемент от оптималната циторедукция при авансирал рак на яйчника.“ – 13-ти Национален конгрес по Акушерство и гинекология, Пловдив, 13-16 март 2014г.
  91. Корновски Я., Е. Исмаил, Ст. Иванов, Е. Коваечв, Ст. Костов – Доклад: „Стадиращи процедури при неендометроиден ендометриален карцином“ – 13-ти Национален конгрес по Акушерство и гинекология, Пловдив, 13-16 март 2014г.
  92. Я. Корновски. – Пленарна лекция: „Рецидиви на епителен яйчников карцином – 18-та Национална гинекологична конференция, Боровец, 19-21.03.2015г.
  93. Корновски Я., Е. Исмаил, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Костов – Доклад: „Рецидиви в парааорталните лимфни възли при овариален карцином“ – 18-та Национална гинекологична конференция, Боровец, 19-21.03.2015г.
  94. Корновски Я., Е. Исмаил, С. Иванов, Е. Ковачев, С. Костов – Доклад: „Спленектомия и дистална панкреатектомия при авансирал и рецидивиращ епителен овариален карцином със засягане на ляв горен квадрант на корема.“ – 18-та Национална гинекологична конференция, Боровец, 19-21.03.2015г.
  95. Корновски Я., Е. Исмаил, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Костов – Доклад: „Диафрагмална хирургия при овариален карцином“ – 18-та Национална гинекологична конференция, Боровец, 19-21.03.2015г.
  96. Исмаил Е., Я. Корновски, С. Иванов, Е. Ковачев, С. Костов – Доклад: „Определяне риска от рецидив при ранен рак на маточната шийка IB1 стадий“ – 18-та Национална гинекологична конференция, Боровец, 19-21.03.2015 г.
  97. Корновски Я., Е. Исмаил, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Костов – Доклад: „Усложнения от лечението на ранен и локално авансирал рак на маточната шийка“ –18-та Национална гинекологична конференция, Боровец, 19-21.03.2015г.
  98. Корновски Я., Е. Исмаил, С. Иванов, Е. Ковачев, С. Костов – Доклад: „Невросъхраняваща радикална хистеректомия при РМШ – периоперативни резултати.“ – 18-та Национална гинекологична конференция, Боровец, 19-21.03.2015г.
  99. Исмаил Е., Я. Корновски, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Костов – Доклад: „Хирургично лечение при неендометроиден ендометриален карцином.“ – 18-та Национална гинекологична конференция, Боровец, 19-21.03.2015 г.
  100. Славчев С., Я. Корновски, Е. Софтова – Доклад: „Значението на тазовата ретроперитонеална инвазия при епителен овариален карцином.“ – 18-та Национална гинекологична конференция, Боровец, 19-21.03.2015 г.
  101. Е. Ковачев, И. Козовски, С. Иванов, Я. Корновски, Н. Мирчева, П. Колева, А. Цонев, Е. Исмаил, С. Кисьов, Н. Колев – Доклад: “СЛУЧАЙ НА ДВУСТРАННА ТУБАРНА БРЕМЕННОСТ СЛЕД ИВФ – ЕТ” – сп. Акушерство и гинекология, 2013; Supplement 2, Volume 52: стр. 5-10
  102. Иванов С, Е. Ковачев, Я. Корновски, А. Хинев, Р. Минков, А. Цонев, Е. Исмаил, П. Панчев, П. Маджаров, В. Иванова, Н. Колев – „Съвременен наш и чужд опит при третирането на прееклампсия.“ – сп. Акушерство и гинекология, 2013; Supplement 2, Volume 52: стр. 56-60
  103. Н. Колев, Е. Ковачев, С. Иванов, Я. Корновски, К. Цветков, М. Ангелова, А. Цонев, Е. Исмаил. – „Съвременни методи за диагностика на преждевременното раждане.“ – сп. Акушерство и гинекология, 2013;Supplement 2, Volume 52:стр. 5-10
  104. Корновски Я. – „Хирургично лечение при инвазивен рак маточната шийка – място, значение и съвременни аспекти.“ – Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен „Доктор на науките”, научна специалност (03.01.45), Акушерство и гинекология, Варна, 2013
  105. Корновски Я. – „Цервикален карцином – лечебни подходи и прогностични фактори.“ – Издателство „Стено”, Варна 2013
  106. Корновски Я. – „Етиология и патогенеза на заболяванията на репродуктивните органи на жената и мъжа.“ – В: Патологична физиология, Издателство „Зограф”, Варна, 2011. стр. 535-536
  107. Корновски Я. – „Обща етиология и патогенеза на менструалните нарушения.“ –  В:Патологична физиология, Издателство „Зограф”, Варна, 2011., стр. 537-540
  108. Корновски Я. – „Етиология и патогенеза на повишеното артериално налягане по време на бременност.“ – В: Патологична физиология, Издателство”Зограф”, Варна, 2011., стр. 545-549
  109. Корновски Я. – „Обща етиология и патогенеза на по-често срещаните сексуални нарушения.“ – В:Патологична физиология. Издателство „Зограф”, Варна, 2011., стр. 550-555
  110. Kornovski and E. Ismail – “Surgical staging and histopathological findings in endometrial cancer type II patients.” – Surgery, Anesthesia & Trichology 2012, Vol 2, Issue 5, page 109
  111. Kornovski and E. Ismail – “Predictive factors for positive peritoneal cytology in endometrial cancer patients.” – Surgery, Anesthesia & Trichology 2012, Vol 2, Issue 5, page 111
  112. Kornovski and E. Ismail – “Predictor factors for lymphatic spread in endometrial cancer type I.” – Surgery, Anesthesia & Trichology 2012, Vol 2, Issue 5, page 112
  113. Kovachev, S. Ivanov, Y. Kornovski, K. Tsvetkov, A. Tsonev, E. Ismail, N. Kolev – “A rare case of bilateral tubal pregnancy after IVF-ET.” – COGI-2013-ABS-1316.
  114. Kornovski and E. Ismail – “Incidence rate and localization of lymph node metastases in patients with invasive cervical cancer.” – IJGC October 2012, vol 22, issue 8, supplement 3, page 641 Vancouver
  115. Kornovski and E. Ismail. – “Treatment of cervical carcinoma in IB2 stage.” – IJGC October 2012, vol22, issue 8, page 642, Vancouver
  116. Ismail, Y. Kornovski – “Treatment outcomes in cervical cancer patients’ stage IB1 after surgical and radiosurgical therapy.” – IJGC 0249, Supplement 1, Volume 24, May 2014, page37 Cape town, South Africa 3rd Regional IJGS meeting.
  117. Ismail, Y. Kornovski – “Pelvic peritonectomy in the surgical management of advanced ovarian cancer.” – Melbourne, Australia, IGCSM 0121, Volume 24, Supplement 4, November 2014, page 69.
  118. Ismail, Y. Kornovski – “Treatment results after surgical and radiosurgical management of cervical carcinoma IIB.” – Melbourne, Australia, IJGCM – 0122, Volume 24, Supplement 4, November 2014, page 505.
  119. Ismail, Y. Kornovski – “The role of nerve-sparing surgery in the management of cervical cancer patients.” – Melbourne, Australia IGCSM – 0123, Volume 24, Supplement 4, November 2014, page 507.
  120. Kornovski Y., Karbova E. – “DNA-analysis in cervical cancer stage IB2-IIIB as a predictive factor to neoadjuvant chemotherapy. Risk infections and possibilities for biomedical terrorism.” – IOS press, 2003, 45.
  121. Kornovski Y., Gorchev G. – “Neoadjuvant chemotherapy followed by radical surgery and radiotherapy versus pelvic irradiation in cervical cancer patients IIB-IVA FIGO stages.” – Journal of BUON” 11: 291-297, 2006.
  122. Kornovski Y., Gorchev G. – “Histopathological findings in postoperative specimens in cervical cancer patients (IB2-IVA) after neoadjuvant chemotherapy and preoperative radiotherapy.” – Journal of BUON” 12: 57-63, 2007.
  123. Ismail and Y. Kornovski. – “Surgical staging of ovarian cancer. (I FIGO Stage).” – IGCS 0018, Volume 25, Supplement 1, May 2015
  124. Ismail and Y. Kornovski – “Incidence rate and localization of lymph node metastases in patients with invasive cervical cancer.” – Abstracts ESGO 2014 State of the art conference: Follow up in Gynaecological Malignancies. IJGC Supplement 2, Issue 8, Volume 24, October 2014, Page 91
  125. Ismail and Y. Kornovski – “Prognostic significance of lymph node dissection in terms of overall survival of invasive cervical cancer.” – Abstracts ESGO 2014 State of the art conference: Follow up in Gynaecological Malignancies. IJGC Supplement 2, Issue 8, Volume 24, October 2014, Page 55
  126. Klenske J., M.Knoll, Я. Корновски “Глобалното аблацио на ендометриума на матката като нов органосъхраняващ оперативен метод при дисфункционални кръвотечения.“ – Акушерство и гинекология, 2012, бр.2, стр. 35-37
  127. Klenske J., M.Knoll, Я. Корновски “Глобално аблацио на ендометриума на матката като нов органосъхраняващ метод при дисфункционални кръвотечения.” – Доклад: 3-та Национална конференция по минимално инвазивна гинекологична хирургия с международно участие, 5-6, Октомври 2012 г.
  128. Kupker W., J.Klenske, Я. Корновски – “Автофлуоресценция и ендометриоза. Оптическа игра или нова надежда в диагностиката на ендометриозата.” – Доклад: 3-та Национална конференция по минимално инвазивна гинекологична хирургия с международно участие, 5-6, Октомври 2012 г.
  129. Е.Исмаил, Я. Корновски, Д. Корновски, С. Иванов. – “Миомектомия през втори триместър на бременността – принос с един случай и преглед на литературата.” – Доклад: 34-та Национална акушерска конференция – Елените, 18-20.06.2015 г.
  130. Я. Корновски “Пленарна лекция – Двустранно лигиране на хипогастралните артерии при спешни кръвоизливи в акушерството – животоспасяваща и органосъхраняваща процедура.” – 34-та Национална акушерска конференция – Елените, 18-20.06.2015г.
  131. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Ивнаов – “Злокачествени заболявания на ЖПО и бременност.” – Доклад: 34-та Национална акушерска конференция – Елените, 18-20.06.2015 г.
  132. Корновски Я., Е. Исмаил, С. Иванов, Е.Ковачев, С.Костов – “Диафрагмална хирургия при овариален карцином.” – Акушерство и гинекология, Приложение 1,2015, II част, стр. 12-16
  133. Корновски Я., Е. Исмаил, С. Иванов, Е. Ковачев, С. Костов – “Спленектомия и дистална панкреатектомия при авансирал и рецидивиращ епителен овариален карцином.” – Акушерство и гинекология – Приложение 1, 2015, II част, стр. 8-11
  134. Исмаил Е., Я.Корновски, С.Иванов. – “Хирургично лечение при неендометроиден карцином на ендометриума.” – Акушерство и гинекология, Приложение 1, 2015, част I, стр. 39-41
  135. Е.Исмаил, Я. Корновски, Д. Корновски, С. Иванов – “Миомектомия през втори триместър на бременността – принос с един случай и преглед на литературата.” – сп. Акушерство и гинекология – Приложение 2,2015, част 2, стр.38-43
  136. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов – “Двустранно лигиране на хипогастралните артерии при спешни кръвоизливи в акушерството – животоспасяваща и органосъхраняваща процедура.” – Акушерство и гинекология, Приложение 2, 2015, Част 2, стр.31-37
  137. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов – „Злокачествени заболявания на ЖПО и бременност.“ – Акушерство и гинекология, Приложение 2, 2015, Част 3, стр.10-14
  138. Ismail, Y. Kornovski – „Upper Abdominal Cytoreductive Procedures in Ovarian Cancer“ – Patients. Accepted. ESGO 19, Nice 2015
  139. Е.Исмаил, Я. Корновски, С. Иванов – “Определяне на прогностични групи въз основа на риска от рецидив при рак на маточната шийка IB1 стадий.” – Акушерство и гинекология брой 8, 2015, стр. 28-34
  140. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов – „Хистерорезектоскопия – индикации, техника, резултати.“ – Доклад: 5-та Национална Конференция по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия с международно участие, Стара Загора, 1-3-Октомври 2015 г.
  141. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов – „Миниинвазивна хирургия при рак на матката – възможности и ограничения.“ – Доклад: 5-та Национална Конференция по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия с международно участие, Стара Загора, 1-3-Октомври 2015 г.
  142. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов – „Роля на лапароскопията при авансирал рак на яйчника.” – Доклад: 5-та Национална Конференция по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия с международно участие, Стара Загора, 1-3 Октомври 2015 г.
  143. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов – „Лапароскопска лимфна дисекция при рак на маточната шийка – основа за индивидуализиран подход и лечение“ – Доклад: 5-та Национална Конференция по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия с международно участие, Стара Загора, 1-3-Октомври 2015г.
  144. Е. Исмаил, Я. Корновски – „Прогностично значение на адювантната лъчетерапия при ранен Ib1 стадий рак на маточната шийка“ – сп. Акушерство и гинекология, Брой 8, 2015, стр.16-23
  145. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов – „Хирургично лечение на първичен и рецидивиращ вулварен карцином – радикална ексцизия и реконструкция с V-Y удължаващо кожно ламбо.” – Доклад: 19-та Национална Конференция по Онкогинекология, 15-18 октомври 2015 г, Хисаря
  146. Я. Корновски – „Съвременно хирургично лечение при рак на маточната шийка – лечение „по мярка”.” – Пленарна лекция, 19-та Национална Конференция по Онкогинекология 15-18 октомври 2015г, Хисаря
  147. Я. Корновски – „Вагинална трахелектомия и лапароскопска лимфна дисекция – хирургия запазваща фертилитета при селектирани случаи с рак на маточната шийка.” – Пленарна лекция, 19-та Национална Конференция по Онкогинекология 15-18 октомври 2015г, Хисаря
  148. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов – „Значението на лимфните метастази в комплексното лечение на рака на маточната шийка.” – Доклад: 19-та Национална Конференция по Онкогинекология, 15-18 октомври 2015г, Хисаря
  149. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов – „Парааортална лимфна дисекция чрез паникулектомия и лапаросинтеза при обезитет и ендометриален карцином.” – Доклад 19-та Национална Конференция по Онкогинекология, 15-18 октомври 2015г, Хисаря
  150. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов – „Влагалищни рецидиви от ендометриален карцином.” – Доклад: 19-та Национална Конференция по Онкогинекология 15-18 октомври 2015г, Хисаря
  151. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов – „Неоплазми на гениталиите и бременност.” – Доклад: 19-та Национална Конференция по Онкогинекология 15-18 октомври 2015г, Хисаря
  152. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов – „Хирургично лечение на първичен и рецидивиращ вулварен карцином – радикална ексцизия и реконструкция с V-Y удължаващо кожно ламбо.”, Онкология 43 (3) 2015, стр. 50
  153. Я. Корновски – „Вагинална трахелектомия и лапароскопска лимфна дисекция – хирургия запазваща фертилитета при селектирани случаи с рак на маточната шийка.” – Онкология 43 (3), 2015, стр. 50
  154. Я. Корновски – „Съвременно хирургично лечение при рак на маточната шийка – лечение „по мярка” – Онкология 43 (3) 2015, стр.51
  155. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов – „Парааортална лимфна дисекция чрез паникулектомия и лапаросинтеза при обезитет и ендометриален карцином.”, Онкология 43(3)2015, стр. 51
  156. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов – „Влагалищни рецидиви от ендометриален карцином.”, Онкология 43(3)2015, стр. 52
  157. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов – „Значението на лимфните метастази в комплексното лечение на рака на маточната шийка.”, Онкология 43(3)2015, стр.52
  158. Я. Корновски, Е.Исмаил, С.Иванов, Д.Калев, А.Янчева. „Неоадювантна химиотерапия и хирургия при рак на маточната шийка – възможности през погледа на онкогинеколога”. Доклад: 19-та Национална Конференция по Онкогинекология 15-18 октомври 2015г, Хисаря
  159. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов – „Неоплазми на гениталиите и бременност.” Онкология 43(3)2015, стр.54
  160. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, Д. Калев, А. Янчева – „Неоадювантна химиотерапия и хирургия при рак на маточната шийка – възможности през погледа на онкогинеколога” – Онкология 43(3)2015, стр.53
  161. Я. Корновски – „Хирургично лечение на авансирал яйчников карцином – (пленарна лекция).“ – 19-та Национална гинекологична конференция, х.“Самоков“, Боровец, 17-20.03.2016 г.
  162. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Стоилов, С. Иванов – „Ролята на лапароскопията при суспектен авансирал овариален карцином (асцит, CA-125)“ – Доклад: 19-та Национална гинекологична конференция, х. Самоков, Боровец, 17-20.03.2016 г.
  163. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Стоилов, С. Иванов – „Интраоперативни и ранни      следоперативни усложнения при хирургията на рака на маточната шийка.“ – Доклад: 19-та Национална гинекологична конференция, х.“Самоков“, Боровец, 17-20.03.2016 г.
  164. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Стоилов, С. Иванов – „Ролята на хистерорезектоскопията в съвременната оперативна гинекология.“ – Доклад: 19-та Национална гинекологична конференция, х. Самоков, Боровец, 17-20.03.2016 г.
  165. Я. Корновски, С. Стоилов, Х. Попов, П. Павлов, П. Генев, Е. Исмаил – „Вторична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) чрез колпоскопия и LLETZ. – конизация.“ – Доклад: 19-та Национална гинекологична конференция, х. Самоков, Боровец, 17-20.03.2016 г.
  166. Е. Исмаил, Я. Корновски, С. Стоилов, С. Иванов – „Случай на изолирана масивна пресакрална лимфна метастаза при I-ви стадий по FIGO рак  на маточната шийка.“ – Доклад: 19-та Национална гинекологична конференция, х.“Самоков“, Боровец, 17-20.03.2016 г.
  167. Е. Исмаил, Я. Корновски, С. Иванов – „Ендометроиден ендометриален карцином – роля и място на лимфната дисекция.“ – Доклад: 19-та Национална гинекологична конференция, х. Самоков, Боровец, 17-20.03.2016 г.
  168. Я.Корновски, Е.Исмаил – “Ендометриален карцином и минимално-инвазивна хирургия – актуални акценти.” – книжка с резюмета, стр.13, от 6-та Национална конференция по минимално-инвазивна гинекологична хирургия
  169. Е.Исмаил, Я. Корновски, С. Стоилов – Структура и естество на лапароскопските операции в клиника по „Гинекология на МБАЛ“Св.Анна-Варна“ за периода м.март 2015г. до м.юли 2016г. – книжка с резюмета, стр.21, от 6-та Национална конференция по минимално -инвазивна гинекологична хирургия
  170. Е. Исмаил, Я. Корновски, С. Стоилов, С. Иванов – “Двустранна опортюнистична салпингектомия при лапароскопска хистеректомия без аднексите – онкопрофилактично значение. книжка с резюмета, стр.22, от 6-та Национална конференция по минимално-инвазивна гинекологична хирургия
  171. Е.Исмаил, Я. Корновски – “Оперативна хистерорезектоскопия – нашият опит” – книжка с резюмета, стр.38, от 6-та Национална конференция по минимално-инвазивна гинекологична хирургия.
  172. Я. Корновски, Е. Исмаил – “Ендометриален карцином и минимално-инвазивна хирургия – актуални акценти.” – книжка с резюмета, стр.13, от 6-та Национална конференция по минимално-инвазивна гинекологична хирургия
  173. Я. Корновски, Е. Исмаил – “Ендометриален карцином и минимално-инвазивна хирургия – актуални акценти.” – Пленарна лекция, 6-та Национална конференция по минимално-инвазивна гинекологична хирургия
  174. Е.Исмаил, Я. Корновски, С. Стоилов – “Структура и естество на лапароскопските операции в клиника по „Гинекология на МБАЛ“Св.Анна-Варна“ за периода м. март 2015г. до м.юли 2016г.“ – Доклад: 6-та Национална конференция по минимално-инвазивна гинекологична хирургия
  175. Е.Исмаил, Я.Корновски, С.Стоилов, С.Иванов – „Двустранна опортюнистична салпингектомия при лапароскопска хистеректомия без аднексите – онкопрофилактично значение.“ – Доклад: 6-та Национална конференция по минимално-инвазивна гинекологична хирургия
  176. Е. Исмаил, Я. Корновски – „Оперативна хистерорезектоскопия – нашият опит.“ – Доклад: 6-та Национална конференция по минимално-инвазивна гинекологична хирургия
  177. Я. Корновски, Е.Исмаил, С.Стоилов – „Лапароскопска радикална хистеректомия Class III и тазова лимфна дисекция при Ib1 стадий рак на маточната шийка.“ – Видеопрезентация: 6-та Национална конференция по минимално-инвазивна гинекологична хирургия.
  178. Проф. Я. Корновски – „Колпоскопия и ZedScan спектроскопия в диагностиката на преканцерози на маточната шийка – пленарна лекция.“ – 20-та Национална конференция по онкогинекология – 29.09 – 02.10.2016г., х-л Иберостар, к.к. Слънчев бряг.
  179. Проф. Я. Корновски, Д-р Е. Исмаил. – „Латерална ендопелвична резекция – хирургична алтернатива за пациенти с локално авансирал (IIB-IIIB) стадий рак на маточната шийка- пленарна лекция.“ – 20-та Национална конференция по онкогинекология- 29.09 – 02.10.2016 г., х-л Иберостар, к.к. Слънчев бряг.
  180. Е.Исмаил, Я.Корновски – „Адювантна терапия при ендометриален карцином (I-Iiстадий). Рискови групи за възникване на рецидиви“ – Доклад: 20-та Национална Конференция по Онкогинекология – 29.09 – 02.10.2016г., х-л Иберостар, к.к.Слънчев бряг.
  181. С. Славчев, С. Томов, Я. Корновски, С. Иванов, Е. Софтова – „Някои особености в преживяемостта при пациентки с епителен овариален рак в стадий III-IV по FIGO в зависимост от вида на хирургичната интервенция“ – доклад. 20-та Национална конференция по Онкогинекология – 29 септември – 02 октомври 2016г., х-л Иберостар, к.к.Слънчев бряг.
  182. Проф. Я. Корновски, Д-р Е.Исмаил – „Латерална ендопелвична резекция – хирургична алтернатива за пациенти с локално авансирал (IIB-IIIB) стадий рак на маточната шийка.“ – сп. Онкология 44 (3)2016; стр. 41
  183. Проф. Я. Корновски – „Колпоскопия и ZedScan спектроскопия в диагностиката на преканцерози на маточната шийка.“ – сп. Онкология 44 (3)2016; стр.42
  184. Е. Исмаил, Я. Корновски – „Адювантна терапия при ендометриален карцином (I-Iiстадий). Рискови групи за възникване на рецидиви.“ – сп. Онкология 44 (3)2016; стр.43
  185. С. Славчев, С. Томов, Я. Корновски, С. Иванов, Е. Софтова – „Някои особености в преживяемостта при пациентки с епителен овариален рак в стадий III-IV по FIGO в зависимост от вида на хирургичната интервенция.“ – сп. Онкология 44(3)2016; стр.44
  186. Е. Исмаил, Я. Корновски, Е. Ковачев, Ст. Стоилов – „Случай на бременна на термин с авансирал овариален карцином.“ – Сборник с резюмета стр.74, 14-ти Национален конгрес по акушерство и гинекология, Пловдив 26-29.10.2017 г.
  187. Е. Исмаил, Я. Корновски, Е. Ковачев, Ст. Стоилов – „Възможности и ограничение на лапароскопията при рак на матката.“ – Сборник с резюмета стр. 90, 14-ти Национален конгрес по акушерство и гинекология, Пловдив 26-29.10.2017г.
  188. Я. Корновски, П. Бобев, Е. Исмаил, С. Стоилов – „Цели и възможности на хирургията при авансирал овариален карцином.“ – Пленарна лекция: 20-та Юбилейна Национална Гинекологична Конференция. х.Рила, Боровец, 16-18.03.2017г.
  189. Е. Исмаил, Я. Корновски, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Стоилов – „Онкопрофилактично значение на двустранната салпингектомия при лапароскопска хистеректомия без аднексите“ – Доклад: 20-та Юбилейна Национална Гинекологична Конференция. х.Рила, Боровец, 16-18.03.2017г.
  190. Е. Исмаил, Я. Корновски, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Стоилов – „Обзор на лапароскопските гинекологични операции за периода.“ – 03.2015 – 07.2016 г. в клиника „Гинекология“ на МБАЛ“Св.Анна“ – Варна – Доклад: 20-та Юбилейна Национална Гинекологична Конференция, х. Рила, Боровец, 16-18.03.2017г.
  191. Я. Корновски – „Рак на маточната шийка – анатомия и хирургични техники при ранни и авансирали стадии.“ – Сборник с резюмета стр. 73 – 14-ти Национален конгрес по акушерство и гинекология, Пловдив, 26-29.10.2017г.
  192. Я. Корновски – “Лапароскопия и суспекция за авансирал овариален карцином.” Сборник с резюмета стр. 88 – 14-ти Национален конгрес по акушерство и гинекология, Пловдив, 26-29.10.2017г.
  193. Елис Исмаил, Я. Корновски, Емил Ковачев – „Случай на бременна жена на термин с авансирал овариален карцином“сп. Акушерство и гинекология, бр.9 стр.45-49
  194. Проф. д-р Я. Корновски, дмн, – „Органосъхраняващи техники при микроинвазивен рак на маточната шийка – репродуктивни резултати“ – Пленарен доклад: „19-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие“, 12-18 март 2018 г., Боровец.
  195. Проф. д-р Я. Корновски, дмн – Диагноза и лечение на CIN – пленарен доклад. 21-ва Национална гинекологична конференция 22-25 март 2018 г., Боровец.
  196. Е. Исмаил, Я. Корновски, Е. Ковачев. – „Възможности и ограничения на лапароскопията при рак на матката.“ – Акушерство и гинекология, бр. 1/2018, стр.44-47
  197. Я. Корновски – “Аборт и преждевременно раждане след лечение на микроинвазивен и ранен инвазивен рак на маточната шийка.” – Пленарен доклад: 36-та Национална акушерска конференция, к-с Ривиера, 21-24 юни 2018 г.
  198. Проф. д-р Я. Корновски, дмн – “Диагноза на цервикални преканцерози.” – сп. ,,Акушерство и гинекология“ бр.6/2018г., стр. 36-38.
  199. Проф. д-р Я. Корновски, дмн – “Лечение на цервикални преканцерози-основни принципи.” – сп. ,,Акушерство и гинекология“ бр.3/2018, стр. 31-33
  200. Я. Корновски, Е. Исмаил, Е. Ковачев, К. Цветков – “Препоръки на ESGO органосъхраняващи хирургични техники при рак на маточната шийка.” – сп. ,,Акушерство и гинекология“ 5/2018, стр. 45-47
  201. Исмаил, Я. Корновски – „Опортюнистична салпингектомия“, XXII Национална конференция по онкогинекология, Хисаря, 26-29.10.2019
  202. Я. Корновски – „Циторедукция в горен абдомен при авансиран овариален карцином, пленарна лекция, XXII Национална конференция по онкогинекология, Хисаря, 26-29.10 2019
  203. Я. Корновски – „Неоплазми на женските гениталии и бременност-алгоритми на поведение.“, пленарна лекция, XXII Национална конференция по онкогинекология, Хисаря, 26-29.10 2019
  204. Я. Корновски – „Лечение на ранен, авансирал и рецидивиращ овариален карцином“, XXII Национална Гинекологична конференция, Боровец, 21-24.03.2019
  205. Я. Корновски – „Преканцерози на маточната шийка -етиология, класификация, диагностика, профилактика.“, пленарна лекция, XXII Национална Гинекологична конференция, Боровец, 21-24.03.2019
  206. Я. Корновски – „Лечение на CIN в амбулаторната практика“, XXII Национална Гинекологична конференция, Боровец, 21-24.03.2019
  207. Я. Корновски – „Фертилитет съхраняваща хирургия при редки овариални тумори“, пленарна лекция, XX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец, 7-9.03.2019
  208. Я. Корновски – „Бременност и злокачествени заболявания-основни принципи на поведение“ – пленарна лекция, XXXVII Национална акушерска конференция, к-с ,,Ривиера“, Златни Пясъци, 22-26.06.2019
  209. Я. Корновски, Е. Исмаил, Е. Ковачев – CIN и бременност, XXXVII Национална акушерска конференция, к-с ,,Ривиера“, Златни Пясъци, 22-26.06.2019
  210. Я. Корновски – „Актуално състояние и нови аспекти на хирургията запазваща фертилитет при онкогинекологичните заболявания.“, пленарна лекция, XXI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец, 5-8.03.2020
  211. Я. Корновски – „Ендометриоза и рак на яйчника.“, пленарна лекция, XXIII Национална Гинекологична конференция, Боровец, 17-20.09.2020
  212. Я. Корновски, Й. Иванова – „Enhanced recovery after surgery (ЕRAS) или Ускорено възстановяаване след операция“ – протоколи в оперативната гинекология, сп. ,,Акушерство и гинекология“- 2020, под печат
  213. Я. Корновски, Й. Иванова – „Прехабилитация – възможности за персонализирано подобрение на периоперативните резултати при пациенти с онкогинекологични заболявания“, сп. ,,Акушерство и гинекология“- 2020, под печат
  214. Я. Корновски, Й. Иванова – „Тромбоемболични инциденти и онкогинекологична хирургия“, сп. ,,Акушерство и гинекология“ – 2020, под печат
  215. Я. Корновски, Й. Иванова – Ускорено възстановяване след операция – „ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) – концепция, основни принципи и елементи на протокола в оперативната гинекология“, пленарна лекция, XXIII национална конференция по онкогинекология, Правец (1-4.10.2020) и сборник с резюмета, сп. ,,Онкология“
  216. Й. Иванова , Я. Корновски – „ERAS (Enhanced recovery after surgery) системата и нейното прилагане (одит) при отворена гинекологична хирургия – първи резултати от наше проспективно проучване“, XXIII национална конференция по онкогинекология, Правец (1-4.10.2020) и сборник с резюмета Сп. ,,Онкология“
  217. Я. Корновски, Ст. Костов, Ст. Стоилов, Й. Иванова, Ст. Славчев, Е. Трендафилова, Д. Дженков. Рядък случай на карциносарком на яйчник с  масивно лимфогенно метастазиране . XXIII национална конференция по онкогинекология, Правец (1-4.10.2020) и сборник с резюмета  Сп. ,,Онкология“
  218. Й. Иванова, Я. Корновски, Ст. Стоилов, П. Добрев, Е. Трендафилова, Ст. Костов, Ст. Славчев – „Скалпелна конизация при бременност II триместър и карцином на шийката – принос с един случай.“, XXIII национална конференция по онкогинекология, Правец (1-4.10.2020) и сборник с резюмета, сп. ,,Онкология“
  219. Я.Корновски, Ст. Стоилов, Н. Дончев, Й.Иванова, Ст. Костов, Ст.Славчев, Е. Трендафилова – „Карцином на вулвата – II стадий по FIGO – широка локална ексцизия, резекция на уретра и възстановяване на дефекта – наша модификация.“, XXIII национална конференция по онкогинекология, Правец (1-4.10.2020) и сборник с резюмета, сп. ,,Онкология“
  220. Я. Корновски, В. Иванова, Д. Методиев, Й. Иванова – „Редки тумори на матката – класификация, диагноза, епидемиология, лечение.“, XXIII национална конференция по онкогинекология, Правец (1-4.10.2020) и сборник с резюмета, сп. ,,Онкология”
  221. Я. Корновски – „Фертилитет съхраняваща хирургия при редки овариални тумори. Актуални акценти. Симпозиум за редки заболявания.“, Шумен, 26.02.2020
  222. Г. Чакалова, Я. Корновски, С. Ковачев, П. Костова, И. Карагьозов, И. Михайлова, Г. Куртева – „Алгоритъм за лечение на рак на влагалището.“, сп. ,,Онкология“ бр.1, 2020
  223. Д. Методиев, В. Иванова, Я. Корновски, Е. Исмаил, Б. Омайникова, Ц. Бошнакова – „Задължителна ли е стромалната лутеинизация за диагнозата анастомозиращ немангиом на яйчника.“, сп. ,,Онкология“, бр.1/2020
  224. Я. Корновски, Е. Исмаил – „Преканцерози на маточната шийка и бременност.“, сп. ,,Акушерство и гинекология“, бр. 3/2019, стр.30-31
  225. Ст. Ковачев, Я. Корновски, Кр. Недялков и сътрудници – „Препоръки за хирургично лечение на епителен рак на яйчника.“, сп.,,Акушерство и гинекология“, бр.4/2019, стр. 48-52
  226. Е. Исмаил, Я. Корновски, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев – „Дисгермином на яйчника – обзор и представяне на клиничен случай.“, сп. ,,Онкология“, бр.3/2014, резюме
  227. Е. Исмаил, Я. Корновски, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев – „Незрял тератом на яйчника – обзор и принос с един случай.“ – сп. ,,Онкология“ бр.3/2014, резюме
  228. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев – “Авансирал епителен овариален карцином (II – IVстадии) – основни принципи на първично лечение и роля на лимфонодулектомията”, сп.,,Онкология“, бр.3/2014, резюме
  229. 29. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев – “ЛЕЧЕНИЕ НА РАНЕН ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ (I СТАДИЙ)”, сп.,,Онкология, бр.3/2014, резюме
  230. Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев – “Елементи на оптимална циторедукция при овариален карцином – техника на тотална (супраколична) оментектомия.”, сп. ,,Онкология“, бр.3/2014, резюме
  231. С. Славчев, Е. Трендафилова, Я. Корновски – „Карцином на яйчника – пет годишна преживяемост и прогностични фактори – нашият опит.“, сп.,,Онкология, бр.3/2014, резюме
  232. Корновски Я., Е. Исмаил, Е. Ковачев, Ст. Иванов, Ст. Костов – ”Органосъхраняваща хирургия при рак на маточната шийка” – 13-ти Национален конгрес по Акушерство и гинекология, Пловдив, 13-16 март 2014г., сборник с резюмет
  233. Я. Корновски – „Индивидуализирано лечение при цервикален карцином. Актуални акценти.“, 13-ти Национален конгрес по Акушерство и гинекология, Пловдив, 13-16 март 2014г., сборник с резюмета